در این واحد تولیدی فوم Eva توسط قالب های چوبی که روی آن تیغه های برش تعبیه شده است برش داده می شود. بطوری که قالب بر روی فوم گذاشته می شود و توسط پرس تحت فشار قرار گرفته و طرح روی قالب بر روی فوم تیغ زده می شود.

دایکات فوم
دایکات فوم